Skip to main content

Table 7 Scoring results of medical resource at the provincial level

From: Spatial analysis and evaluation of medical resource allocation in China based on geographic big data

Province Number of Units Mean Score Coefficient of Variation
Inner Mongolia 12 8.40 0.31
Jiangsu 13 15.93 0.41
Hebei 11 17.99 0.48
Shandong 16 17.16 0.50
Jiangxi 11 9.73 0.52
Gansu 14 6.83 0.53
Guizhou 9 9.01 0.57
Fujian 9 13.43 0.58
Anhui 16 8.67 0.60
Shanxi 11 11.62 0.63
Guangxi 14 9.15 0.64
Ningxia 5 6.94 0.67
Henan 18 13.01 0.67
Zhejiang 11 17.20 0.68
Hunan 14 10.67 0.72
Heilongjiang 13 11.92 0.76
Jilin 9 13.21 0.76
Liaoning 14 15.64 0.78
Guangdong 21 15.64 0.85
Shaanxi 10 12.08 0.86
Qinghai 8 4.70 0.95
Yunnan 16 7.21 1.02
Hainan 19 3.70 1.04
Tibet 7 2.64 1.05
Hubei 17 9.40 1.10
Sichuan 21 10.72 1.14
Xinjiang 24 3.62 1.20