Skip to main content

Table 2 Theil index of physicians by population and area in 31 provincial administrative regions in China

From: Equity analysis of Chinese physician allocation based on Gini coefficient and Theil index

Province T-population T-area State T-population T-area
Jiangxi 0.004797 0.007070 Hubei 0.000355 0.004054
Anhui 0.005212 0.002389 Hunan 0.000000 0.004277
Yunnan 0.003612 0.029697 Shanxi − 0.000262 0.005146
Guangxi 0.003029 0.011548 Qinghai −0.000042 0.136653
Gansu 0.001212 0.047712 Liaoning −0.000706 0.003098
Guizhou 0.001655 0.008431 Tianjin −0.000253 −0.000537
Fujian 0.001543 0.003136 Hebei −0.001561 0.001549
Heilongjiang 0.001177 0.038788 Ningxia −0.000157 0.004560
Hainan 0.000267 0.001154 Jilin −0.000708 0.009945
Tibet 0.000085 0.270896 Shandong −0.003065 − 0.002338
Guangdong 0.002511 −0.001189 Jiangsu −0.002542 − 0.002473
Henan 0.002004 −0.000440 Inner Mongolia −0.000800 0.165300
Sichuan 0.001634 0.025210 Shanghai −0.000894 −0.000612
Chongqing 0.000608 0.001329 Zhejiang −0.004278 −0.001564
Xinjiang 0.000209 0.262302 Beijing −0.003814 −0.001134
Shaanxi 0.000278 0.009449    
  1. T-population = Theil index by population and T-area = Theil index by area