Skip to main content

Table 1 Basic distribution of physicians in 31 provincial administrative regions in China

From: Equity analysis of Chinese physician allocation based on Gini coefficient and Theil index

State Population
(× 103)
Total Area
(× 103 M2)
Total Physician
(N)
Physician/103 population(N) Physician/103 M2(N)
Jiangxi 4648 166,947 87,304 1.88 0.52
Anhui 6324 139,600 126,824 2.01 0.91
Yunnan 4830 394,000 99,669 2.06 0.25
Guangxi 4926 236,300 105,979 2.15 0.45
Gansu 2637 455,000 59,560 2.26 0.13
Guizhou 3600 176,100 81,475 2.26 0.46
Fujian 3941 121,400 91,110 2.31 0.75
Heilongjiang 3773 454,000 89,489 2.37 0.20
Hainan 934 35,000 22,289 2.39 0.64
Tibet 344 1,228,400 8322 2.42 0.01
Guangdong 11,346 179,800 276,361 2.44 1.54
Henan 9605 167,000 235,649 2.45 1.41
Sichuan 8341 485,000 204,956 2.46 0.42
Chongqing 3102 82,400 76,379 2.46 0.93
Xinjiang 2487 1,660,000 63,312 2.55 0.04
Shaanxi 3864 205,600 99,036 2.56 0.48
Hubei 5917 185,900 152,040 2.57 0.82
Hunan 6899 211,875 180,882 2.62 0.85
Shanxi 3718 156,000 99,490 2.68 0.64
Qinghai 603 722,000 16,153 2.68 0.02
Liaoning 4359 145,700 120,431 2.76 0.83
Tianjin 1560 11,305 43,105 2.76 3.81
Hebei 7556 190,000 211,387 2.80 1.11
Ningxia 688 66,400 19,435 2.82 0.29
Jilin 2704 187,400 77,108 2.85 0.41
Shandong 10,047 157,100 290,416 2.89 1.85
Jiangsu 8051 102,600 233,263 2.90 2.27
Inner Mongolia 2534 1,183,000 73,563 2.90 0.06
Shanghai 2424 6340.5 71,580 2.95 11.29
Zhejiang 5737 101,800 190,782 3.33 1.87
Beijing 2154 16,807.8 99,807 4.63 5.94
Average     2.62 1.33