Skip to main content

Table 4 TFP change and the decomposition effect of medical services in China’s provinces, 2005–2016

From: Measuring productivity of healthcare services under environmental constraints: evidence from China

Provinces MGML EC BPC TGC Provinces MGML EC BPC TGC
Beijing 1.1071 1.0806 1.0245 1.0001 Hubei 1.0270 1.0008 1.0152 1.0108
Tianjin 1.0470 1.0361 1.0089 1.0016 Hunan 1.0183 1.0447 0.9734 1.0014
Hebei 1.0091 1.0006 1.0167 0.9919 Guangdong 1.0055 0.9978 1.0094 0.9983
Shanxi 1.0130 1.0222 0.9821 1.0090 Guangxi 0.9928 1.0031 0.9890 1.0007
Inner Mongolia 0.9824 0.9934 0.9919 0.9970 Hainan 0.9905 0.9999 0.9892 1.0014
Liaoning 1.0235 1.0402 0.9862 0.9977 Chongqing 0.9861 1.0131 0.9699 1.0035
Jilin 0.8886 0.9170 0.9799 0.9889 Sichuan 0.9881 1.0008 0.9849 1.0024
Heilongjiang 1.0160 1.0258 0.9850 1.0056 Guizhou 0.9901 0.9950 0.9958 0.9993
Shanghai 1.0511 1.0261 1.0244 1.0000 Yunnan 1.0099 1.0204 0.9899 0.9998
Jiangsu 1.0099 1.0242 0.9865 0.9995 Tibet 1.0001 1.0012 1.0008 0.9981
Zhejiang 1.0270 1.0175 1.0092 1.0001 Shaanxi 1.0051 1.0206 0.9861 0.9988
Anhui 0.9896 1.0063 0.9771 1.0065 Gansu 1.0213 1.0306 0.9896 1.0013
Fujian 0.9807 0.9910 0.9746 1.0154 Qinghai 0.9805 0.9910 0.9917 0.9976
Jiangxi 0.9868 0.9989 0.9777 1.0103 Ningxia 0.9879 1.0086 0.9837 0.9957
Shandong 1.0133 1.0351 0.9874 0.9915 Xinjiang 1.0187 1.0156 1.0028 1.0002
Henan 1.0002 1.0159 0.9809 1.0036      
National 1.0048 1.0117 0.9923 1.0009