Skip to main content

Table 2 Distribution of patient participants by pilot counties and townships

From: Vertical integrated service model: an educational intervention for chronic disease management and its effects in rural China – a study protocol

  Intervention group Control group
County Township Disease Township Disease
Diabetes (n) Hypertension (n) Diabetes (n) Hypertension (n)
Huaiyina (North) Nanchenji 185 Zhaoji 174
Yangzhuang 173 Yuanji 169
Xindu 171 Wangxing 204
Lingqiao 180 Sanshu 191
Sum 358 351 Sum 343 395
Jingjiang (Middle) Dongxing 97 122 Chengnan 110 130
Xieqiao 87 151 Huifeng 87 122
Houhe 83 139 Gushan 88 132
Sum 267 412 Sum 285 384
Gaochun (South) Qiqiao 86 98 Chunxi 65 132
Zhuanqiang 87 91 Gubo 80 104
Yangjiang 90 96 Gucheng 90 85
Dongba 84 95 Yaxi 92 90
Sum 347 380   327 411
  1. aDue to a different recruitment strategy